Price Range

Property TypeMaximum Price Properties
Miami-Dade, Residential Income 9,990,000 1,675,000 860,000 250,000 3,000 1,300 121
Miami-Dade, Multifamily 17,500,000 4,245,000 3,000,000 1,999,500 795,000 549,000 104
Miami-Dade, Office 9,950,000 778,000 295,000 3,000 800 32 600
Miami-Dade, Industrial 21,000,000 1,999,999 780,000 38,480 1,750 25 430
Miami-Dade, Retail 14,400,000 2,000,000 899,999 4,900 825 27 472
Miami-Dade, Agricultural 4,990,000 4,990,000 4,990,000 1,800,000 895,000 895,000 3
Miami-Dade, Hotel & Motel 10,000,000 8,500,000 7,999,000 3,500,000 3,000 2,000 11
Miami-Dade, Sports & Entertaining 23,000,000 23,000,000 6,000,000 750,000 85,000 4,000 5
Miami-Dade, Special Purpose 13,249,000 3,290,000 1,250,000 722,750 1,500 800 18
Miami-Dade, Land 15,500,000 2,600,000 1,370,000 343,500 3,357 312 62
Miami-Dade, Government Property 14 14 14 14 14 14 4
Miami-Dade, Miscellaneous Property 7,990,000 7,990,000 7,990,000 3,995,035 70 70 2
Miami-Dade, Residential Income for Sale 2,500,000 1,200,000 699,700 389,900 300,000 249,900 47
Miami-Dade, Multifamily for Sale 3,600,000 1,200,000 769,000 477,000 338,700 275,000 282
Miami-Dade, Office for Sale 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1
Miami-Dade, Retail for Sale 12,000,000 12,000,000 12,000,000 6,425,000 850,000 850,000 2
Miami-Dade, Hotel & Motel for Sale 2,150,000 2,150,000 2,150,000 1,260,000 370,000 370,000 2
Miami-Dade, Land for Sale 2,400,000 2,400,000 670,000 633,000 350,000 350,000 4