Price Range

Property TypeMaximum Price Properties
Miami-Dade, Residential Income 12,000,000 1,675,000 890,000 220,000 2,500 1,000 113
Miami-Dade, Multifamily 15,000,000 3,900,000 2,950,000 1,575,000 780,000 489,000 114
Miami-Dade, Office 9,950,000 907,500 299,900 3,350 800 32 635
Miami-Dade, Industrial 21,000,000 1,800,000 699,900 19,499 1,600 25 460
Miami-Dade, Retail 14,400,000 2,000,000 899,999 4,667 925 27 469
Miami-Dade, Agricultural 4,990,000 4,990,000 4,896,000 3,348,000 965,000 965,000 4
Miami-Dade, Hotel & Motel 10,000,000 8,500,000 6,400,000 2,000,000 6,000 2,000 13
Miami-Dade, Sports & Entertaining 23,000,000 23,000,000 6,000,000 3,375,000 85,000 85,000 4
Miami-Dade, Special Purpose 13,249,000 4,300,000 1,600,000 837,500 1,500 1,200 20
Miami-Dade, Land 15,500,000 2,311,900 1,200,000 259,000 1,750 50 55
Miami-Dade, Government Property 14 14 14 14 14 14 4
Miami-Dade, Miscellaneous Property 8,800,000 8,800,000 8,800,000 3,506 70 70 3
Miami-Dade, Residential Income for Sale 2,500,000 1,250,400 785,000 425,000 319,000 260,000 45
Miami-Dade, Multifamily for Sale 22,000,000 1,250,000 780,000 489,000 349,000 275,000 297
Miami-Dade, Office for Sale 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1
Miami-Dade, Retail for Sale 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 1
Miami-Dade, Hotel & Motel for Sale 2,150,000 2,150,000 2,150,000 1,260,000 370,000 370,000 2
Miami-Dade, Land for Sale 2,400,000 2,400,000 596,000 350,000 350,000 73,000 5