Price Range

Property TypeMaximum Price Properties
Miami-Dade, Residential Income 12,000,000 2,244,000 995,000 275,000 2,800 1,000 123
Miami-Dade, Multifamily 14,900,000 3,700,000 2,950,000 1,300,000 750,000 495,000 129
Miami-Dade, Office 18,000,000 820,000 258,000 2,937 825 30 632
Miami-Dade, Industrial 22,000,000 1,900,000 699,000 44,900 1,650 19 463
Miami-Dade, Retail 14,400,000 2,000,000 1,000,000 6,559 1,382 45 474
Miami-Dade, Agricultural 5,775,200 5,775,200 4,990,000 3,395,000 989,989 989,989 4
Miami-Dade, Hotel & Motel 10,000,000 8,500,000 6,500,000 2,750,000 3,000 99 16
Miami-Dade, Sports & Entertaining 23,000,000 23,000,000 5,500,000 3,125,000 4,000 4,000 4
Miami-Dade, Special Purpose 13,249,000 1,600,000 1,235,800 375,000 2,400 28 26
Miami-Dade, Land 11,900,000 1,200,000 559,900 5,468 1,500 312 52
Miami-Dade, Government Property 14 14 14 14 14 14 4
Miami-Dade, Miscellaneous Property 3,506 3,506 3,506 1,788 70 70 2
Miami-Dade, Residential Income for Sale 10,750,000 1,250,400 680,000 384,950 275,000 235,000 34
Miami-Dade, Multifamily for Sale 24,000,000 1,198,000 725,000 450,000 325,000 249,900 297
Miami-Dade, Office for Sale 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1
Miami-Dade, Retail for Sale 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 1
Miami-Dade, Hotel & Motel for Sale 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1
Miami-Dade, Special Purpose for Sale 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 1
Miami-Dade, Land for Sale 2,400,000 2,400,000 1,500,000 648,000 350,000 73,000 6