Price Range

Property TypeMaximum Price Properties
Miami-Dade, Residential Income 12,000,000 2,490,000 999,999 275,000 3,000 1,000 119
Miami-Dade, Multifamily 14,900,000 3,850,000 2,900,000 1,300,000 745,000 495,000 124
Miami-Dade, Office 18,000,000 835,000 265,000 2,978 875 30 631
Miami-Dade, Industrial 22,000,000 1,900,000 699,000 47,228 1,650 18 464
Miami-Dade, Retail 14,400,000 2,000,000 975,000 6,859 1,395 45 474
Miami-Dade, Agricultural 4,990,000 4,990,000 4,990,000 1,800,000 989,989 989,989 3
Miami-Dade, Hotel & Motel 10,000,000 8,500,000 6,500,000 2,750,000 3,000 99 16
Miami-Dade, Sports & Entertaining 23,000,000 23,000,000 5,500,000 3,125,000 4,000 4,000 4
Miami-Dade, Special Purpose 13,249,000 1,600,000 1,235,800 181,000 2,400 28 27
Miami-Dade, Land 15,500,000 1,725,000 562,500 6,100 1,596 312 53
Miami-Dade, Government Property 14 14 14 14 14 14 4
Miami-Dade, Miscellaneous Property 3,506 3,506 3,506 1,788 70 70 2
Miami-Dade, Residential Income for Sale 10,750,000 1,250,400 680,000 377,500 255,000 235,000 34
Miami-Dade, Multifamily for Sale 24,000,000 1,200,000 724,000 455,000 329,000 249,000 301
Miami-Dade, Office for Sale 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1
Miami-Dade, Retail for Sale 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 1
Miami-Dade, Hotel & Motel for Sale 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1
Miami-Dade, Special Purpose for Sale 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 1
Miami-Dade, Land for Sale 2,400,000 2,400,000 1,500,000 648,000 350,000 73,000 6