Price Range

Property TypeMaximum Price Properties
Miami-Dade, Residential Income 12,000,000 2,244,000 995,000 250,000 2,800 1,000 123
Miami-Dade, Multifamily 15,000,000 3,850,000 2,900,000 1,349,000 720,000 394,900 121
Miami-Dade, Office 11,500,000 950,000 319,000 3,163 850 32 666
Miami-Dade, Industrial 22,000,000 1,950,000 699,000 47,228 1,650 25 472
Miami-Dade, Retail 14,400,000 2,000,000 1,000,000 5,000 1,250 31 465
Miami-Dade, Agricultural 4,990,000 4,990,000 4,896,000 3,348,000 989,989 989,989 4
Miami-Dade, Hotel & Motel 10,000,000 8,500,000 6,400,000 3,700,000 6,000 2,000 14
Miami-Dade, Sports & Entertaining 23,000,000 23,000,000 5,500,000 750,000 85,000 4,000 5
Miami-Dade, Special Purpose 13,249,000 2,990,000 1,250,000 895,000 2,400 28 25
Miami-Dade, Land 15,500,000 1,200,000 549,900 14,719 1,600 312 52
Miami-Dade, Government Property 14 14 14 14 14 14 4
Miami-Dade, Miscellaneous Property 8,800,000 8,800,000 8,800,000 3,506 70 70 3
Miami-Dade, Residential Income for Sale 9,150,000 1,475,000 680,000 382,500 285,000 235,000 44
Miami-Dade, Multifamily for Sale 24,000,000 1,299,000 759,000 482,500 349,000 280,000 286
Miami-Dade, Office for Sale 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1
Miami-Dade, Retail for Sale 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 1
Miami-Dade, Hotel & Motel for Sale 2,150,000 2,150,000 2,150,000 1,260,000 370,000 370,000 2
Miami-Dade, Land for Sale 2,400,000 2,400,000 596,000 350,000 350,000 73,000 5